Alior Bank wyemitował akcje

akcje Alior BankuCała pula nowych akcji Alior Banku oferowanych w ramach emisji z prawem poboru objęta została przez inwestorów. Łączny popyt był ponad 1,5-krotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. Redukcja zapisów dodatkowych sięgnęła 98,5 proc. Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 2,2 mld zł. Była to największa oferta publiczna na warszawskiej giełdzie od 2013 roku i jednocześnie największa emisja akcji z prawem poboru od 2009 roku.

Oferta publiczna Alior Banku obejmowała 56 550 249 nowych akcji, których cena emisyjna ustalona została na 38,90 zł za akcję. Emisję przeprowadzono z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Od 25 maja do 1 czerwca 2016 złożono 3 973 zapisów w wykonaniu prawa poboru na 56 037 229 akcje, stanowiące 99,1 proc. akcji oferowanych.

Szacuje się, że blisko połowa pozyskanych środków pochodziła od inwestorów zagranicznych, było to więc największa inwestycja kapitałowa w Polsce w tym roku, przewyższająca inne bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Alior Bank planuje złożyć odpowiednie wnioski do KDPW i GPW w celu wprowadzenia praw do akcji do notowań giełdowych, a także wystąpić do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

Globalnymi współkoordynatorami oferty akcji Alior Banku oraz współprowadzącymi księgę popytu  byli: BZ WBK (pełnił on jednocześnie funkcję oferującego), Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Księgę popytu współprowadził Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

14 czerwca 2016 | Kategoria: Akcje

Fundusze inwestycyjne w kwietniu

inwestycje w kwietniuW kwietniu po raz kolejny do najbardziej zyskownych funduszy inwestycyjnych należały fundusze akcji tureckich (+7,4 proc.) i rosyjskich (+8,9 proc.). Wśród produktów z ekspozycją na te właśnie kraje, największy zysk wypracowały Quercus Rosja (+9,4 proc.) oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (+8,5 proc.).

Wysoko w kwietniowym zestawieniu znalazła się grupa funduszy akcji europejskich rynków wschodzących (+3,8 proc.)Liderami wzrostów były te produkty, które miały względnie mniejszą ekspozycję na polską giełdę, a większą na turecką – Arka Prestiż Środkowej i Wschodniej (+5,9 proc.) oraz rosyjską – Pioneer Akcji Europy Wschodniej (+5,0 proc.).

Miniony miesiąc był udany także dla klientów rozwiązań skoncentrowanych na długu zagranicznym. Jednymi z lepszych były fundusze dłużne USA uniwersalne wyceniane w PLN (+4,3 proc.), te w dolarze także wypracowały atrakcyjny wynik (+1,8 proc.). Najlepszy – Pioneer Obligacji Dolarowych Plus zarobił +4,9 proc. Słabość krajowej waluty spowodowała, że także fundusze dłużne z dużą ekspozycją na obligacje denominowane w euro odnotowały solidny wzrost (+3,2 proc.).

Rozwiązania papierów korporacyjnych i najbezpieczniejsze gotówkowe i pieniężne wypracowały nieznaczny zysk, odpowiednio +0,4 proc. i 0,1 proc.

Fundusze akcji polskich uniwersalnych były jednymi z najgorszych rozwiązań pod względem wypracowanej stopy zwrotu w kwietniu (-1,3 proc.).

Większość funduszy z grupy małych i średnich spółek zarobiła średnio +1,1 proc. Najlepszy był UniAkcje Małych i Średnich Spółek (+2,2 proc.) oraz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (+2,1 proc.).

W kwietniu większość funduszy mieszanych znalazła się pod kreską. Najwięcej straciły te o uniwersalnej strategii (-0,8 proc.), nieznacznie mniej fundusze stabilnego wzrostu (-0,4 proc.) i aktywnej alokacji (-0,3 proc.). Wyróżnił się po raz kolejny produkt z oferty Opera TFI – Novo Aktywnej Alokacji (+2,6 proc.), za nim był Noble Fund Timingowy (+2,3 proc.).

Rynek obligacji coraz pełniejszy

kolejne alternatywy dla inwestorówDo emitujących obligacje spółek finansowych i deweloperów wkrótce powinni dołączyć przedstawiciele innych sektorów. Będzie to interesująca alternatywa dla inwestorów.

Według ekspertów rynek papierów dłużnych jest mocno rozgrzany i nic nie wskazuje na to, by tendencja ta miała ulec osłabieniu. Trudno mówić o jakichkolwiek oznakach bański spekulacyjnej. Dynamika rynku jest adekwatna do stanu i perspektyw koniunktury w gospodarce. Obecnie dominują emisje firm sektora finansowego oraz deweloperów, ale powinno pojawiać się coraz więcej ofert papierów spółek reprezentujących inne sektory i branże. Rośnie grono firm planujących na rynku długu szukać środków na przejęcia innych firm i rozwój działalności. Tego typu emisje mogą cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów, niż te, których celem jest pozyskiwanie środków na bieżącą działalność lub refinansowanie zadłużenia.

Oprocentowanie papierów korporacyjnych oscyluje wokół 5 proc. Zainteresowanie inwestorów budzą oferty mniejszych firm, odbywające się w trybie emisji niepublicznych, w przypadku których odsetki najczęściej są wyższe, odpowiadają ryzyku związanemu z inwestycją. Popularność obligacji korporacyjnych jest zrozumiała, zwłaszcza w kontekście oferowanych odsetek, które mocno przewyższają te proponowane na lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych. Obligacje korporacyjne wygrywają też z akcjami. Stopa dywidendy rzadko przekracza 5 proc., w przypadku akcji należy uwzględnić też ryzyko niekorzystnych zmian kursu oraz niepewność związaną zarówno z regularnością otrzymywania dywidendy, jak i wysokością.

Najlepsze spółki w 2015 roku

Najlepsi w 2015 rokuTegoroczny ranking Giełdowa Spółka Roku 2015 zdominowała stosunkowo młoda branża. Dwa pierwsze miejsca zajęli producenci gier komputerowych CD Project i CI Games. Sklasyfikowany na drugiej pozycji CI Games okazał się czarnym koniem, przed rokiem uplasował się na 110 pozycji. Takie samo miano można przyznać też Uniwheels – firmie produkującej felgi aluminiowe, zajęła ona siódme miejsce, ale w zeszłym roku w ogóle nie była sklasyfikowana, bo była nieobecna na giełdzie – zadebiutowała dopiero w maju 2015 roku.

Pierwszą dziesiątkę zdominowały spółki, które niezłe noty zebrały także w rankingu za 2014 rok. Oprócz CI Games z dalszej pozycji awansował jedynie informatyczny Comarch, który przed rokiem był 49. Zwycięski CD Project awansował z 15. miejsca. Trzecia w zestawieniu Grupa Kęty przed rokiem nie była tak daleko, zajmowała 14. pozycję. Benefit Systems, Quercus TFI, Asseco Poland rok temu zajęły miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce.

Najlepsze spółki z GPW wybrano na zlecenie „Pulsu Biznesu, TNS Polska przepytał stu specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów – analityków, doradców i maklerów. W sondażu przeprowadzonym w grudniu 2015 roku ocenie respondentów podawane były najbardziej płynne spółki, wchodzące na koniec 2015 roku w skład indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Ankietowani wystawili noty w pięciu kategoriach takich jak: kompetencje zarządu, innowacyjność produktów i usług, relacje inwestorskie, perspektywy rozwoju.

24 marca 2016 | Kategoria: Akcje

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Segment funduszy absolutnej stopy zwrotu jest bardzo szeroki. Na niemal 90 rozwiązań dostępnych na rynku są takie, w których zarządzający opierają swoją strategię o różnego rodzaju papiery dłużne, lub niemal całkowicie o instrumentu udziałowe. Znaleźć można też produkty łudząco podobne do funduszy mieszanych, w tym aktywnej alokacji. To co je łączy, to fakt, że działają w formule zamkniętej (FIZ), która pozwala na większą elastyczność portfela. Próg wejścia przekracza równowartość 40 tys. euro.

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku polskiego jest najlepszym funduszem otwartym. Celem zarządzających jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy nastawieniu na instrumenty udziałowe – akcje i instrumenty pochodne oparte o nie. Zarządzający mają wolną rękę w kwestii doboru aktywów. Do 100 proc. może być ulokowane zarówno w akcje polskich spółek publicznych i niepublicznych, obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne. W funduszu mogą znaleźć się waluty obce (do 20 proc. portfela)  oraz kontrakty terminowe i pochodne.

BPH Selektywny to produkt, który powstał z przekształcenia funduszu ochrony kapitału i dużo czerpie z tej strategii. Od kilku lat w strukturze portfela dominują instrumenty o charakterze dłużnym, głównie obligacje skarbowe. W okresie ostatnich trzech lat fundusz zarobił +15,7 proc.

Segment absolutnej stopy zwrotu jest niejednorodny. Fundusze różnią się pod względem poziomu ryzyka i osiąganych stóp zwrotu. Obrazuje to przykład Skarbiec Market Neutral, który w ostatnich trzech kwartałach miał dokładnie taką samą liczbę kwartałów, w których wypracował zysk jak Noble Fund Global Return. Pierwszy zyskał ponad +29 proc., drugi stracił ponad -5 proc.

29 stycznia 2016 | Kategoria: Fundusze

Trudno uciec przed podatkiem od aktywów

przenosi środki do funduszyAviva rozważa możliwość przeniesienia własnych środków do funduszy inwestycyjnych, podobnie jak w ostatnich latach zrobił PZU.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu roku zakończonego we wrześniu 2015 roku, wartość portfeli aktywów zarządzanych przez TFI zwiększyła się o ponad 11 mld zł, do niemal 31 mld zł. Jak ustaliła Rzeczpospolita statystkami zachwiała jedna grupa kapitałowa.

Zmiana jest rezultatem przejęcia przez Aviva Investosr TFI zarządzania aktywami od inne spółki z grupy, Aviva Investors Poland. Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI nie wyklucza przeniesienia całości lub części tych aktywów do istniejących lub tworzonych funduszy w celu zwiększenia efektywności zarządzania nimi. Aktywa TFI PZU w latach 2012-2014 wzrosły o 20 mld zł, głównie za sprawą „ufunduszowienia”.

Wszystko wskazuje na to, że Aviva może pójść śladami PZU, które dzięki „ufunduszowieniu”, czyli przerzucaniu aktywów Grupy PZU do funduszy zarządzanych przez TFI PZU, w ciągu trzech lat (2012-2014) napompowało aktywa swojej spółki zarządzającej funduszami o 20 mld zł.

W kontekście planów wprowadzenia podatku od aktywów bankowych (0,39 proc. rocznie) i ubezpieczeniowych (0,6 proc. rocznie) warto zauważyć, że „ufunduszowienie” nie ratuje ubezpieczycieli przed dodatkową daniną dla fiskusa. Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU tłumaczy, że „ufunduszowienie” nie wpływa na zmianę całkowitej wielkości aktywów podlegających opodatkowaniu zgodnie z projektem ustawy.

Getin Noble Bank emituje obligacje

Getin Noble BankGetin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży portfela wierzytelności leasingowych, których wartość sięga 1,9 mld zł na rzecz spółki celowej (SPV) – poinformował GNB w komunikacie. W drodze oferty prywatnej SPV wyemituje obligacje o wartości 1,2 mld zł, zabezpieczone na portfelu wierzytelności. Ich oprocentowanie będzie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,2 proc.

Struktura obligacji przewiduje trzyletni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co umożliwi wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności, natomiast planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku – podano.

Transakcja ta ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania. GNB udzieli pożyczki spółce celowej w wysokości 800 mln zł, z początkowym wykorzystaniem na kwotę 700 mln zł.

Getin Noble Bank poinformował także, że w ramach poprawy wskaźników kapitałowych może zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów, emisję długu podporządkowanego, sprzedaż portfeli NPL, zaś emisję akcji traktuje jako opcję zapasową.

Podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 10 grudnia akcjonariusze zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 240 mln zł. Może to nastąpić w ciągu trzech lat od uchwały, z możliwością włączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy lub z jego zachowaniem.

Akcje kupowało tylko jedno OFE

NN OFEZ szacunków Trigon Domu Maklerskiego wynika, że we wrześniu po raz pierwszy od marca saldo zakupów i sprzedaży akcji polskich spółek przez otwarte fundusze emerytalne było dodatnie. Bilans zakupów akcji rodzimych firm sięga 318 mln zł, przy czym nastawienie poszczególnych OFE było zróżnicowane – podkreśla Maciej Marcinowski, analityk Trigona.

Dużym popytem wykazał się NN OFE, który wydał netto na zakup akcji polskich 577 mln zł, zaś na akcje zagraniczne przeznaczył 217 mln zł. Gdyby nie ten fundusz, cały rynek OFE byłby sprzedającym netto, ponieważ pozostałe fundusze skróciły swoje pozycje w polskich akcjach łącznie o 258 mln zł, a w akcjach zagranicznych o 110 mln zł. Największą podażą, zarówno na akcjach polskich, jak i zagranicznych, charakteryzował się Aegon OFE (-281 mln zł) – dodaje Maciej Marcinowski.

W sierpniu sytuacja wyglądała podobnie. Wtedy bilans transakcji bliski był zera, Według szacunków Trigon było to między plus 50 a minus 50 mln zł. Za wyciągnięcie salda w okolice kreski odpowiedzialny był NN OFE.

NN OFE we wrześniu poinformował o zmianach w akcjonariacie kilku spółek giełdowych. Udział w Robygu, Atende i Bogdance zwiększył się, zaś w Timie – spadł.

Jednocześnie NN OFE zanotowało najgorszy wynik w stawce. Stopa zwrotu w minionym miesiącu wyniosła -2,8 proc. Różnica do OFE, które poniosło najmniejsze straty nie była jednak znacząca, zwycięzca zestawienia, czyli Nordea, straciła 2 proc.

18 października 2015 | Kategoria: Akcje

Oprocentowanie obligacji skarbowych nie zmienia się

Oprocentowanie nie zmienia sięOdsetki od majowych emisji obligacji skarbowych wynoszą od 3 do 4 proc. w skali roku. Inwestor, który zdecyduje się w maju na zakup dwuletnich obligacji oszczędnościowych zapewni sobie odsetki w wysokości 3 proc. rocznie. Stawka ta jest stała. Może on mieć więc pewność, że po dwóch latach za każdy papier o wartości nominalnej 100 zł otrzyma 106,09 zł.

W przypadku pozostałych papierów oszczędnościowych sytuacja nie jest już taka prosta. Oprocentowanie cztero- i dziesięciolatek podawane jest na najbliższe 12 miesięcy, zaś oprocentowanie papierów trzyletnich na sześć miesięcy. Później zostanie ono ustalone ponownie na kolejny podobny okres. Stawka dla trzylatek wyliczona zostanie na podstawie WIBOR (oprocentowanie rynkowe), natomiast w przypadku papierów cztero- i dziesięcioletnich oprocentowanie wyliczone zostanie na podstawie wskaźnika inflacji (plus stała marża).

Odsetki od trzylatek w pierwszym okresie zaczynającym się w maju wynosić będą 3,3 proc., od czterolatek – 3,5 proc., zaś od dziesięciolatek – 4 proc. w skali roku. Takie stawki oprocentowania odpowiadają tym oferowanym na niezłych depozytach bankowych. Ich powiązanie ze wskaźnikiem WIBOR lub inflacją sprawi, że w przyszłości nie powinny znacząco odbiegać od tego, co będzie działo się na rynku.

Inwestor, który obawia się długiego terminu takiej inwestycji ma możliwość wycofania się z niej. Opłata za przedterminowy wykup to 1 zł za każdy papier, w przypadku dziesięciolatek – 2 zł.

W marcu najgorsze były fundusze akcji rosyjskich

słabe fundusze akcji rosyjskichW marcu wśród najgorszych funduszy przodowały te inwestujące w akcje rosyjskie. Inwestor, który wpłacił do funduszu Quercus Rosja 10 tys. zł, stracił 955zł, czyli blisko 10 proc. zainwestowanego kapitału. Zaskoczeniem okazały się bardzo dobre wyniki funduszy akcji tureckich, które jeszcze w styczniu były jednymi z najsłabszych. Inwestujący w fundusz Investor Turcja zyskali w minionym miesiącu 14,64 proc.

Marzec był niespokojnym miesiącem dla inwestorów na całym świecie. Po silnych spadkach cen akcji, sytuacja na giełdach w drugiej połowie miesiąca uległa poprawie. Amerykański indeks S&P ustanawia nowe rekordy. Ceny w Polsce w ostatnich dniach wzrosły, jednak WIG nadal znajduje się poniżej poziomów z końca lutego.

Niespodzianką był fundusz Inventum Stabilnego Wzrostu, który w ciągu miesiąca zyskał aż 13,22 proc. Inventum TFI, czyli dawne Idea TFI dokłada wszelkich starań, by po ostatnich problemach zyskać przychylność inwestorów. Wśród najgorszych funduszy w marcu po raz kolejny znalazły się fundusze akcji rosyjskich. Największą stratę sięgającą -9,55 proc. przyniósł fundusz Quercus Rosja. Przyczyną spadków cen akcji rosyjskich jest konflikt na Ukrainie skutkujący odpływem kapitału oraz pogarszająca się sytuacja rosyjskiej gospodarki, problemem jest także inflacja, która może ograniczać możliwości obniżenia stóp procentowych.

Ciekawostką w grupie najgorszych są fundusze zarządzane przez Superfund TFI. W lutym były one w gronie najlepszych, zaś w marcu znalazły się na przeciwległym biegunie. Fundusze te charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, podobne sytuacje będą powtarzały się w przyszłości.